Gebruiksvoorwaarden Webshop Hoeve Biesland

Laatst gewijzigd: 10 november 2021

Onze webshop, de website hoevebiesland.nl en eventuele aanvullende diensten worden aangeboden door Hoeve Biesland. Op jouw gebruik van onze diensten zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1. Gebruik van de webshop, website en eventuele aanvullende diensten

Voordat je gebruik kunt maken van onze diensten, moet je je registreren. Dit kan via de website en is gratis. Als je registratie is voltooid en door ons is goedgekeurd, kun je van de webshop gebruik maken. Voor registratie en gebruik van onze diensten moet je 16 jaar of ouder zijn. Ben je dit niet, dan is toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd). Je garandeert met het aanvaarden van deze voorwaarden dat je die toestemming hebt verkregen.

Een account is persoonsgebonden. Je bent daarom verplicht om de toegang tot je account met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen en die gegevens geheim te houden. Voor misbruik van jouw account die het gevolg is van een aan jou toe te rekenen omstandigheid, is Hoeve Biesland niet aansprakelijk.

Als jouw account door Hoeve Biesland wordt gedeactiveerd, is het niet toegestaan een nieuw account aan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeve Biesland.

Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert/aanmaakt voor je account, behoudt Hoeve Biesland zich het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen.

2. Verwerking van gegevens

Hoeve Biesland verwerkt jouw persoonsgegevens. Voor zover jouw toestemming hiervoor nodig is, zullen wij die eerst vragen. Lees ons privacyreglement voor meer informatie over persoonsgegevensverwerking.

Je bent verplicht om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die je aan Hoeve Biesland verstrekt correct en up-to date zijn.

Als je een horeca medewerker bent die gebruik maakt van de webshop, ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de op jou van toepassing zijnde wetgeving en gedragsregels.

3. Veiligheid van de dienst

We doen er alles aan om onze website veilig te houden. Het is dan ook verboden om:

  • de website via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeve Biesland;
  • andere gebruikers te vragen om hun inloggegevens te geven;
  • gebruik te maken van het account van een andere gebruiker;
  • in geval van schending van de gebruiksvoorwaarden, mag Hoeve Biesland zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Hoeve Biesland is gerechtigd alle haar ter beschikking staande maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om hinder, schade of een ander gevaar voor het functioneren van de computersystemen, het netwerk van Hoeve Biesland of de dienstverlening via internet af te wenden of te voorkomen. Je vrijwaart Hoeve Biesland van alle aanspraken van derden ten aanzien van door jou geplaatste inhoud, informatie of gegevens.
4. Intellectuele eigendom

De website, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn de intellectuele eigendom van Hoeve Biesland. Niemand is gerechtigd om deze zonder toestemming van Hoeve Biesland te kopiëren of te gebruiken, anders dan noodzakelijk voor normaal gebruik van de website.

Informatie die je publiceert of opslaat via je account in de webshop mag je aanpassen of verwijderen. Verwijderde inhoud blijft echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig in back-ups.

5. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

Je geeft Hoeve Biesland het recht om (onderdelen van) deze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Hoeve Biesland zal een eventuele wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat je daar kennis van kunt nemen.

Als je een wijziging of aanvulling niet accepteert, kun je stoppen met het gebruik van de website en webshop en eventuele aanvullende diensten door je account te deactiveren of verwijderen. Dit kan – zonder aan de nieuwe voorwaarden gebonden te zijn – tot de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden. Wanneer je na wijziging van de voorwaarden gebruik blijft maken van de website of aanvullende diensten, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Uiteraard kun je ook daarna op ieder moment je account deactiveren.

6. Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot de webshop, website of aanvullende diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

7. Overige bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de webshop en website en gelden boven eventuele eerdere overeenkomsten.

Hoeve Biesland kan jouw account deactiveren als je minimaal 12 maanden geen gebruik hebt gemaakt van je account. In dat geval ontvang je eerst een herinneringsmail op het e-mailadres dat bij Hoeve Biesland bekend is.

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet wordt afgedwongen, betekent dit niet dat Hoeve Biesland toestemming verleent.

Rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden mogen door de gebruiker (de beheerder van een account) niet worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeve Biesland.

We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk zijn verleend.

8. Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Hoeve Biesland
Bieslandseweg 1
2645 BM Delfgauw
Nederland

T: 015 – 2125634
E: info@hoevebiesland.nl